Dobrowiacy Posted: grudnia, 20th 2009

Pod koniec roku 2009 w IGS Studio odby³a siê pierwsza czesc nagrañ Akademickiego Zespo³u Tañca Politechniki ¦l±skiej "D±browiacy". Nagrania polega³y na zarejestrowaniu 8 osobowej kapeli ludowej w sk³adzie: Skrzypce, altówka, akordeon, dwa klarnety, tr±bka, bêben i kontrabas. Nagrania rejestrowano na tzw. setkê w live roomie.

I skrzypce, altówka i akordeon. Zdjêcie wykonanie przez szybê.

Muzycy zespo³u D±browiacy po nagraniach, w re¿yserce.

I skrzypce i altówkê nagrano za pomoc± dwóch mikrofonów Neumann U87 i U89.

Stary kontrabas zosta³ nagrany za pomoc± 2 mikrofonów: IGS Audio Gold Mic i Audix D6.