Moral Gano Posted: stycznia, 20th 2010

Zakoñczone zosta³o nagrywanie podk³adów na p³ytê Moral Gano "Przeminê³o z dymem". Produkcj± muzyczn± zaj±³ siê Lukatricks. Wszystkie bity zaprogramowano na Akai MPC 2500 a nastêpnie wgrane do komputera przy u¿yciu przetwornika Lynx Aurora 16.

Gano, Lukatricks podczas nagrywania bitów z MPC 2500.

Gano, Moral. Pe³na gotowo¶æ do pracy.

W nowym roku ruszamy pe³n± par±. Zarejestrowali¶my ostatnie poprawki nagrañ Gutka i HST na p³ytê Lukatricks "Czarne Z³oto". Drog± korespondencyjn± otrzymali¶my równie¿ zwrotki z udzia³em go¶ci, m.in. TEDE, Bas Tajpan, Smarki Smark oraz Reno.

Gutek podczas nagrañ. Lukatricks w re¿yserce.

Gutek i LP '58. Jak zwykle, po nagraniach jam session.

HST, Lukatricks.